Általános Szerződési Feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: AzÜzlet.hu Bt.

Szolgáltató székhelye: 1213 Budapest Berek u 7/b

Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-06-793478

A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 26350532-2-43

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési cím: 1213 Budapest, Berek u 7/b

E-mail: azuzlet@azuzlet.hu
Telefon: +36-70/701 5545

(3) Tárhelyszolgáltató adatai: 

Tárhelyszolgáltató neve:  Invitech ICT Services Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt 39.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: vip@invitech.hu

2. A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGEI

(1) Fogyasztóvédelmi kérdésekkel a Pest Megyei Kormányhivatal (cím: 1088 Budapest, József krt. 6.. telefonszám: (1) 459-4843, e-mail cím: fogyved@pest.gov.hu) foglalkozik.

(2) A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1036., telefonszám: 1/472-8900; fax: 1/472-8905; www.gvh.hu) a fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kérdéseiben.

3. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató azesgfigyelo.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi – jelen Felhasználási és Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó – Felhasználó számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A Portál abból a célból jött létre, hogy biztosítsa a Felhasználók számára Az ESGfigyelő portál által Az ESGfigyelő című online kiadvány elérhetőségét és előfizetését online letölthető formában.

(3) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás ideiglenes vagy tartós módosítására vagy beszüntetésére, a Felhasználók értesítésével vagy anélkül. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik semmiféle felelősséggel a Felhasználó vagy bármely harmadik fél felé a Szolgáltatás módosítása vagy beszüntetése miatt.

A Szolgáltatás Szolgáltató általi ideiglenes vagy tartós beszüntetése, valamint a Szolgáltatás módosítása nem érinti a beszüntetés vagy módosítás időpontjáig már létrejött megrendeléseket, azokat a Szolgáltató köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint szerződésszerűen teljesíteni.

(4) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portál használata során jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre, ill. regisztrált Felhasználóra.

(5) Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó és a Szolgáltató között a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. A szerződéskötés nyelve magyar.

(6) Jelen ÁSZF 2021.02.05. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

4. A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Jelentkezés

(1) Az ESGfigyelő című online kiadvány előfizetése a honlapon egyértelműen és azonosítható módon feltűntetett díj ellenében tölthető le és minden esetben regisztrációhoz kötött.

(2) Az előfizetni kívánó Felhasználók a Portálon keresztül, az „előfizetek a kiadványra” gombra való kattintással és a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével végezhetik el a jelentkezést. A jelentkezés előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

(3) A Felhasználó a jelentkezés során az alábbi adatokat köteles megadni:

  • teljes név (vezetéknév, keresztnév)
  • e-mail cím
  • számlázási adatok
  • telefonszám

(4) A jelentkezés véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.

(5) Szolgáltató nem felel a jelentkezés során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(6) Szolgáltató a Felhasználó részére a jelentkezés megtörténtéről automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre.

(7) Szolgáltató a jelentkezés során megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

4.2 A kiadvány megrendelésének lépései

(1) A Portálon található és megvásárolható termékek árai az egyes termékek mellett, egyértelműen azonosítható módon vannak feltüntetve.

(2) A VÉTELÁR: a termékek vételára az adott termék mellett magyar forintban feltüntetett nettó, illetve bruttó vételár.

(3) A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket ún. virtuális kosárba gyűjtheti (a továbbiakban: „Kosár”). (1. lépés)

A Felhasználó a Kosár tartalmát a vásárlás során a Kosár ikonra kattintással bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy törölheti.

Amennyiben a termék Kosárba helyezését követően további terméket kíván vásárolni, azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva teheti meg, amennyiben nem kíván további terméket megvásárolni, a „Tovább a megrendelésre” gombra kattintva tudja feladni a megrendelését. (2. lépés)

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználó kiválaszthatja a fizetés módját. Felhasználó ekkor köteles megadni a számlázási címet, illetve a számlázási címtől eltérő szállítási címet.  (3. lépés)

Az utolsó lépésként a Felhasználó a „megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. (4. lépés) A megrendelés véglegesítését megelőzően a rendszer megjeleníti a Felhasználó megrendelésének valamennyi részletét, így a Felhasználó a véglegesítést megelőzően kijavíthatja az esetleges hibákat, valamint törölheti az egyes termékeket, vagy magát a megrendelést. A megrendelés véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a megrendelés elküldése a Felhasználó számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(4) A Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában visszaigazolja, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés tényét és tartalmát (megrendelt termék megnevezése, darabszáma, a vételár és a szállítási költség, várható szállítási határidő). Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem igazolja vissza a megrendelést, a Felhasználó minden – akár a Felhasználó által a Szolgáltató irányában, akár a Szolgáltató által a Felhasználó irányában érvényesítendő – hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

(5) A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H-P) 9 órától  18 óráig történik. A hétköznap 18 óra után, valamint a hétvégén vagy ünnepnapon feladott megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

(6) A vételár 4.3 pont szerinti megfizetését követően a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre megküldi az elérési linket és a hozzá kapcsolódó jelszót, amelyek felhasználásával a Felhasználó az általa megvásárolt terméket letöltheti.

4.3 Fizetési módok

(1) A Portálon történő megrendelés esetén a Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat:

  1. banki átutalás

(2) Banki átutalás esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg elektronikus díjbekérő számlát küld a Megrendelő részére, amely tartalmazza az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat, úgymint a Szolgáltató bankszámlaszáma és a megrendelés azonosítója, amelyet az átutalási megbízás „Közlemény” rovatában kell feltüntetni. A megrendelt termék kiszállítására a díjbekérőn feltüntetett vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

5. ELÁLLÁS

(1) Tekintettel arra, hogy az online letöltéssel elérhető digitális adattartalom vásárlását megelőzően a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a beleegyezéssel egyidejűleg a Felhasználó nyilatkozik arról is, hogy tudomásul veszi az elállási jog elvesztését, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés m.) pontja alapján a Felhasználót nem illeti meg a rendelet 20. §-ában biztosított elállás és felmondás joga

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

6.1 Kellékszavatosság

(1) Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  1. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

(3) Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

(4) Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

(5) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2 Termékszavatosság

(1) Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 7.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2) Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

(3) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(4) Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

(5) Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

(6) A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

(7) A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3 Jótállás

(1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül. Tekintettel arra, hogy a Portálon megrendelhető termékek egyike sem minősül a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti tartós fogyasztási cikknek, ezért a Szolgáltató nem köteles jótállást vállalni.

7. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

8. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2)   A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

9. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Felhasználó a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1213 Budapest, Berek utca 7/b
Telefonszám: +36-70/7015545
E-mail:   azuzlet@azuzlet.hu

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

(6) Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

(7) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Felhasználó a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

10. HÍRLEVÉL

(1) Szolgáltató a Portál látogatói számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) Az hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Budapest, 2023.07.01.